Tổng cục Hải Quan Việt Nam đã sửa đổi thủ tục thông quan. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, thủ tục mới sẽ yêu cầu mã số thuế giá trị gia tăng cho cả đơn hàng giá trị thấp và giá trị cao. Một bản khai thông quan chi tiết hoặc hóa đơn giá trị khai thuế cũng sẽ được yêu cầu cho đơn hàng giá trị thấp.

Để đảm bảo thuận lợi cho việc thông quan cho các lô hàng, vui lòng đảm bảo rằng:

  1. Bạn cung cấp mã số thuế giá trị gia tăng (Mã số thuế giá trị gia tăng của chủ hàng lô hàng xuất khẩu, mã số thuế giá trị gia tăng của người nhận lô hàng nhập khẩu) cho đại diện bán hàng của UPS hoặc là một phần của Thông báo hàng đến hoặc Thông báo xuất khẩu, nếu bạn chưa từng thực hiện.
  2. Bạn hoặc người gửi hàng của bạn cung cấp một mô tả hàng hóa chính xác trong hóa đơn (hóa đơn giá trị khai thuế), để UPS có thể áp dụng mã thuế quan chính xác trong quá trình khai báo hải quan.
  3. Nếu bạn đang sử dụng các đại lí thông quan bên thứ ba để thông quan xuất khẩu, vui lòng ghi lại trên vận đơn hàng không của UPS, số Mẫu khai báo hải quan tương ứng (CDF) và kèm theo chữ ký của một trong những đại diện của bạn. Bước bổ sung này sẽ giúp tạo thuận lợi cho việc thông quan thuận lợi cho lô hàng của bạn.